top of page
DVD Biẽn khồ đau thành hạnh phúc...

DVD Biẽn khồ đau thành hạnh phúc...

12,00 €Prix

Cuộc đời Marcel Văn, thầy Dòng Chúa Cứu Thế thõn

DVD "Changer la souffrance en bonheur... Vie de Marcel Van, frère rédemptoriste.

Film de Carine Poidatz.

Un film et 4 bonus

Format PAL européen ou NTSC (américain)

5 Langues : français, Anglais, Vietnamien, Espagnol, Italien

Format : 16/9 compatible 4/3 - Couleur

Durée : 108 mn

Editions : Les Amis de Van / Perles d'Histoire

Parution novembre 2010

 

Discover Van's life and redemptorist mission in Vietnam!
A film and 4 bonus
4 languages: french, english, vietnamese, spanish, italian
Duration: 108 mn
Edition: Les Amis de Van / Perles d'Histoire

Bonus:

1- Van, told by his spiritual father, Father Antonio Boucher (11mn)

2- A tribute to the redemptorist missionaries of Sainte-Anne-de-Beaupré (11mn)

3- The family, foundation of vocations and support of missionaries (15mn)

4- Van's radiant influence in his spiritual family (17mn)

 

Khám phá cuộc đời của Van và sứ mệnh Cứu chuộc tại Việt Nam! Một phim và 4 phần thưởng (định dạng PAL Châu Âu) 5 ngôn ngữ: tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý

1- Van, được kể bởi người cha tâm linh của mình, Cha Antonio Boucher (11mn)

2- Tôn vinh những người truyền giáo Phục truyền giáo xứ Sainte-Anne-de-Beaupré (11mn)

3- Gia đình, cái nôi của lời nói và sự hỗ trợ của những người truyền giáo (15mn)

4- Ảnh hưởng của Vân trong gia đình tâm linh (17mn)

bottom of page