top of page

Cuộc đời Marcel Văn, thầy Dòng Chúa Cứu Thế thõn

DVD "Changer la souffrance en bonheur... Vie de Marcel Van, frère rédemptoriste.

Film de Carine Poidatz.

Un film et 4 bonus

Format PAL européen ou NTSC (américain)

5 Langues : français, Anglais, Vietnamien, Espagnol, Italien

Format : 16/9 compatible 4/3 - Couleur

Durée : 108 mn

Editions : Les Amis de Van / Perles d'Histoire

Parution novembre 2010

 

Discover Van's life and redemptorist mission in Vietnam!
A film and 4 bonus
4 languages: french, english, vietnamese, spanish, italian
Duration: 108 mn
Edition: Les Amis de Van / Perles d'Histoire

Bonus:

1- Van, told by his spiritual father, Father Antonio Boucher (11mn)

2- A tribute to the redemptorist missionaries of Sainte-Anne-de-Beaupré (11mn)

3- The family, foundation of vocations and support of missionaries (15mn)

4- Van's radiant influence in his spiritual family (17mn)

 

Khám phá cuộc đời của Van và sứ mệnh Cứu chuộc tại Việt Nam! Một phim và 4 phần thưởng (định dạng PAL Châu Âu) 5 ngôn ngữ: tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý

1- Van, được kể bởi người cha tâm linh của mình, Cha Antonio Boucher (11mn)

2- Tôn vinh những người truyền giáo Phục truyền giáo xứ Sainte-Anne-de-Beaupré (11mn)

3- Gia đình, cái nôi của lời nói và sự hỗ trợ của những người truyền giáo (15mn)

4- Ảnh hưởng của Vân trong gia đình tâm linh (17mn)

DVD Biẽn khồ đau thành hạnh phúc...

12,00 €Prix
    bottom of page