top of page

Nhieu cái nhìn dan xen ve Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn-Văn-Thuận và thầy Marcel Nguyễn-Tân-Văn.

 Án phong chân phước cho Thầy Văn được mở năm 1997, còn án phong chân phước cho Đức Hồng y Thuận được mở năm 2007.
Tác giả.

Élisabeth Nguyễn-Thị-Thu-Hồng là em út của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chị rất tich cực phổ biến những ghi chép chưa xuất bản của Hồng y. Olivier de Roulhac, linh mục dòng Biển Đức, là Cáo thỉnh viên Án phong chân phước cho Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, cha là người tiếp nối Đức Hồng y vốn là Cáo thỉnh viên đầu tiên

ISBN 979-10-93096-77-3

"Deux vies, un message", "Hai cuộc đời, một thông điệp"

16,00 €Prix
    bottom of page