top of page

DVD " Le procès de béatification de Marcel Van"

Le procès de béatification du frère rédemptoriste vietnamien Marcel Van fut ouvert en 1997 dans le diocèse de Belley-Ars en France.

Qui était Marcel van pour qu'un procès soit ouvert ?

Qu'est ce qu'un procès en béatification ?

Ou encore qui sont les acteurs de ce procès ?

Autant de questions auxquelles ce DVD tente de répondre à travers conférences et témoignages inédits en 5 documentaires :

 

1 - Van, raconté par son Père spirituel, le Père Boucher (52min)

2  - Qu'est ce qu'un Procès en Béatification? Père Maurice Bouvier (29 min)

3  - Ouverture du Procès en Béatification de Van (18 min)

4 - Pourquoi j'ai accepté d'être postulateur? Cardinal F.X. Nguyen Van Thuan (38 min)

5 - Organisation d'une Cause de Béatification et documents officiels (3 min)

 

5 Langues: français, anglais, vietnamien, espagnol, italien

Choisir le format du DVD: Européen (PAL) ou américain (NTSC)

Durée: 140mn

Editions: Les Amis de Van / Perles d'Histoire

 

Quá trình phong chân phước cho người anh em Việt Nam Cứu Thế Marcel Van được khai trương vào năm 1997 tại giáo phận Belley-Ars ở Pháp. Ai là Marcel van cho một phiên tòa được mở ra? Một quá trình phong chân phước là gì? Hoặc ai là diễn viên trong thử nghiệm này? Vì vậy, nhiều câu hỏi mà DVD này cố gắng trả lời thông qua các hội nghị và các lời khai chưa được công bố trong 5 tài liệu:  

1 - Văn, được kể bởi người cha tâm linh của mình, Cha Boucher (52 phút)

2 - Quá trình đánh bại là gì? Cha Maurice Bouvier (29 phút)

3 - Khai mạc phiên tòa xét xử Van Beatification (18 phút)

4 - Tại sao tôi chấp nhận trở thành người giả lập? Giám mục F.X. Nguyễn Văn Thuận (38 phút)

5 - Tổ chức Nguyên nhân Bồi thường và tài liệu chính thức (3 phút)

DVD Án phong chân phúc cho Thẩy Marcel Văn

12,00 €Prix
    bottom of page